ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
(уебсайт, предишен член 13 от Регламент (ЕС) 2016/679.)

Данни се обработват от Expo Italia Srl, със седалище във Флоренция, via Segantini n.34, (булстат ДДС 0469704048 – сертифициран електронен адрес: expoitalia@pec.biodermogenesi.it, номер за контакт: 0557875341, електронен адрес: info@biodermogenesi.com), притежател на лични данни.

Обработката на лични данни, съгласно и за целите на действащото законодателство (Законодателен декрет № 196 от 30 юни 2003 г. и Регламент на ЕС 2016/679), се извършва с цел предоставяне на информация и съвети относно терапевтичните програми на Biodermogenesi®, изпращане на цифрови съобщения (или на хартиен носител и/или по телефона, ако са посочени данни за контакт) и спазване на договорни и законови задължения (Цел на обработката).

Expo Italia Srl обработва данни за идентификация за горепосочените цели; следователно данните са необходими, за да се пристъпи към предоставяне на информация и възможно предоставяне на заявената услуга. Правното основание за обработката е изпълнението на преддоговорните мерки и всяко договорно отношение, което води до изпълнение на произтичащите от тях правни задължения. В случай на спорове, свързани с тези отношения, правното основание е законният интерес на притежателя на данните за правото на защита.

Обработката на лични данни се състои в събирането, регистрирането, организирането, структурирането, съхраняването, обработването, адаптирането или модифицирането, извличането, подбора, консултирането, използването, съобщаването чрез предаване или други форми на предоставяне, сравняването или взаимосвързването, ограничаването, отмяната или унищожаването на същите. Обработката на данните се извършва с помощта на електронни, компютърни и телематични средства, подходящи за гарантиране на тяхната поверителност, в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство.

Данните се обработват от нас в хартиен, електронен и телематичен формат с помощта на инструменти, подходящи за гарантиране на тяхната сигурност, и се съхраняват в базата данни на притежателя на лични данни.

Личните данни се обработват изключително от специално обучени лица, назначени от притежателя на лични данни.

Личните данни могат да бъдат предавани на всички субекти (получатели), на които действащото законодателство признава правото на достъп, и за цели, свързани със законови задължения (напр. гарант, публични органи), както и на служители, на които е възложено обработването от нашето дружество. Те могат да бъдат съобщавани и на ИТ експертите и субектите, отговарящи за управлението на уебсайта и услугите, необходими за неговото функциониране, които се определят като Обработващи данни съгласно член 28 от Регламент ЕС 2016/679. Списъкът на Обработващите данни е на разположение в централния офис на Expo Italia Srl. Личните данни не се разкриват.

Личните данни се съхраняват на сървъри, разположени в Италия и във всички случаи в рамките на Европейския съюз. Във всеки случай се разбира, че долуподписаният притежател на данни, ако е необходимо, ще има право да премести сървърите дори извън ЕС. В този случай той гарантира отсега, че прехвърлянето на данни извън ЕС ще се извършва в съответствие с приложимите правни разпоредби и с разпоредбите на член 44 и следващите от Регламент ЕС 2016/679.

Съгласно Регламент 2016/679 на ЕС като заинтересована страна можете да упражнявате следните права:
а) право да получите от притежателя на данните потвърждение, че Вашите лични данни се обработват или не се обработват, и ако това е така, да получите достъп до лични данни и информация съгласно чл. 15 (напр. информация, свързана с целите на обработването, с категориите на въпросните лични данни, с получателите или категориите получатели, на които личните данни са били или ще бъдат съобщени, със срока на съхранение, с техните права, с произхода на данните, ако не са събрани от заинтересованата страна, със съществуването на автоматизиран процес на вземане на решения и т.н.);
б) правото да получите, когато са неточни, коригиране на Вашите лични данни, както и интегриране на същите, когато се счита, че са непълни, винаги във връзка с целите на обработката (чл. 16);
в) правото на изтриване на данни (“правото да бъдеш забравен”), когато е налице един от случаите, посочени в чл.
г) правото на ограничаване на обработката в случаите, предвидени в чл.
д) правото на преносимост на данните съгласно чл.
е) правото да отхвърлите обработката съгласно чл.
ж) когато правното основание за обработването е съгласие, правото да оттеглите съгласието по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласието, дадено преди оттеглянето.

Притежателят на данни приема процеси на автоматизирано вземане на решения, правата, посочени в чл. 22 от Регламент (ЕС) 2016/679 се прилагат за заинтересованата страна.

Заинтересованата страна има също така право да бъде информирана, когато е възможно, за намерението на притежателя на данните да предаде данните на трета държава или на международна организация и за наличието или липсата на решение за адекватност от Комисията или, в случай на предаване на данни съгласно чл. 46, 47 и 49 в. 2, позоваване на подходящи гаранции и средствата за получаване на копие от тези данни или мястото, където те са били предоставени.

Всички гореспоменати права могат да бъдат упражнени чрез изпращане на неофициално искане до притежателя на данните (напр. като се свържете с нас по електронна поща или по телефона).

В крайна сметка, като заинтересована страна, имате право да подадете жалба до надзорен орган (чл. 77 от Регламент ЕС 2016/679 – чл. 140а и следващите от Законодателен декрет 196/2003).

Личните данни се съхраняват само за времето, което е строго необходимо за осъществяване на описаните по-горе цели и за изпълнение на задълженията, установени от закона (например ако отношенията са ограничени до обикновена информация, докато тя ви бъде предоставена, в случай на установяване на договорни отношения съхранението е ограничено до времето, свързано с изпълнението на договора и свързаните с него административни, фискални и счетоводни задължения). Всички спорове, които могат да удължат посочения по-горе период на съхранение, остават незасегнати.
Впоследствие, след като изтече строго необходимото време, личните данни се изтриват или се трансформират в анонимна форма и се използват само за статистически цели.

Личните данни се събират за следните цели и при използване на следните услуги:

Контакт по телефона
Потребителите, които са предоставили телефонния си номер, могат да бъдат търсени за търговски или рекламни цели, свързани с това приложение, както и за получаване на необходимата им поддръжка.
Обработвани лични данни: телефонен номер

Имел списък или бюлетин
С регистрацията си в списъка за изпращане на имейли или бюлетина имейл адресът на потребителя автоматично се добавя към списъка с контакти, на който могат да бъдат изпращани информационни имейли, включително търговска и рекламна информация, свързана с това приложение. Имейл адресът на потребителя може да бъде добавен към този списък и в резултат на регистрация в това приложение или след извършване на покупка.
Обработвани лични данни: град, фамилия, имейл, физически адрес, националност, име, телефонен номер, провинция.

Форма за контакт
С попълването на формуляра за контакт със собствените си данни потребителят дава съгласието си те да бъдат използвани, за да се отговори на исканията за информация, оферта или други разпореждания, посочени в заглавието на формуляра.
Обработвани лични данни: град, фамилия, електронна поща, физически адрес, държава, име, телефонен номер, провинция.

Управление на контактите, изпращане на съобщения и управление на базата данни на потребителите
Този вид услуга дава съгласие за управление на база данни с имейл контакти, телефонни контакти или друг вид контакти, използвани за комуникация с потребителя.

Тези услуги могат също така да позволят събирането на данни, свързани с датата и часа на визуализиране на съобщенията от потребителя, както и с взаимодействието на потребителя с тях, като например информация за кликванията върху връзките, вградени в съобщенията.

Този тип услуги позволяват на собственика да формира потребителски профили от имейл адрес, име или друга информация, която потребителят предоставя за това приложение, както и да проследява дейностите на потребителя чрез статистически функции. Тези лични данни могат също така да бъдат съпоставени с публично достъпна информация за потребителя (като например профили в социални мрежи) и да бъдат използвани за формиране на частни профили, които собственикът може да преглежда и да използва за подобряване на това приложение. Някои от тези услуги могат също така да позволят изпращането на планирани съобщения до потребителя, като например имейли, въз основа на конкретни действия, извършени в това приложение.
Маркетинг на текстови съобщения и SMS ActiveCampaign (ActiveCampaign, Inc.)

ActiveCampaign Text Message and SMS Marketing е услуга за управление на адреси и изпращане на имейл съобщения, предоставена от ActiveCampaign, Inc.
Обработвани лични данни: имейл, име, телефонен номер.
Място на обработване: САЩ – – Политика за поверителност. – Privacy Policy.

Expo Italia Srl

 

Използване на бисквитки

Какво представляват бисквитките?

Бисквитките са компютърни файлове или частични данни, които могат да бъдат запаметени на вашия компютър (или на други устройства, които позволяват сърфиране в интернет, например смартфони или таблети), когато посещавате даден сайт. Обикновено бисквитката съдържа името на уебсайта, от който идва самата бисквитка, “продължителността на живота” на бисквитката (т.е. колко време ще остане на вашето устройство) и стойност, която обикновено е случайно генериран уникален номер.

За какво използваме бисквитките?
Използваме “бисквитки”, за да направим използването на нашия уебсайт по-лесно и удобно. Бисквитките могат да се използват и за да ни помогнат да ускорим бъдещите ви посещения на уебсайта. Използваме бисквитки и за съставяне на обобщени анонимни статистически данни, за получаване на информация за трафика и за посетените страници, без да се разпознава потребителят.

Какви видове бисквитки използваме?

НЕОБХОДИМИ
Тези “бисквитки” са от съществено значение за правилното функциониране на нашия сайт, те позволяват на хората да разглеждат нашия сайт и да се възползват от неговите функции, като например запазване на предишни действия (вмъкнати текстове) при връщане към дадена страница по време на същата сесия. Тези бисквитки не ви идентифицират като физическо лице.
Ако не приемете тези “бисквитки”, това може да повлияе на визуализацията на уебсайта или на части от него.

ПРЕДСТАВЯНЕ
Тези “бисквитки” ни помагат да разберем как потребителите взаимодействат с нашия уебсайт, като ни предоставят информация за посетените раздели и страници, времето прекарано на сайта и всички възникнали проблеми, например съобщение за грешка. Това ни помага да подобрим работата на нашия уебсайт. Тези бисквитки не ви идентифицират като физическо лице. Всички данни се събират и обобщават по анонимен начин.

ФУНКЦИОНАЛНОСТ
За да ви предоставим по-персонализирано онлайн изживяване, тези “бисквитки” позволяват на нашия уебсайт да запомни направените от вас избори (например избрания език или региона, в който се намирате). Те могат също така да позволят на потребителите да гледат видеоклипове и да взаимодействат с всички социални инструменти, като блогове, чатове и форуми, когато има такива. Информацията, събирана от тези бисквитки, може да включва информация, която може да бъде идентифицирана лично от вас. Винаги ще бъдем прозрачни за вас по отношение на това каква информация събираме, как я използваме и с кого я споделяме. Ако не приемете тези “бисквитки”, това може да повлияе на работата и функционалността на уебсайта и достъпът до съдържанието на сайта може да бъде ограничен.

КОИ БИСКВИТКИ СЕ ИЗПОЛЗВАТ ?
Използваме различни доставчици, които също могат да поставят бисквитки на вашето устройство от наше име, когато посещавате нашия уебсайт, за да им позволят да предоставят услугите, които предоставят. Ако желаете да получите допълнителна информация, свързана с тези “бисквитки”, заедно с информация за това как да избегнете получаването на тези “бисквитки”, моля, вижте съответната таблица.

Когато посещавате нашия сайт, може да получавате “бисквитки” от уебсайтове или домейни на трети страни. Стремим се да идентифицираме тези “бисквитки”, преди да бъдат използвани, за да ви позволим да решите дали искате да ги приемете или не. Допълнителна информация, свързана с тези “бисквитки”, може да бъде налична на уебсайта на съответната Трета страна.

Как мога да проверя или да изтрия бисквитките?

Повечето интернет браузъри първоначално са настроени да приемат бисквитките автоматично. Можете да промените тези настройки, за да блокирате “бисквитките” или да ви предупреждават, че “бисквитките” се изпращат на вашето устройство. Съществуват няколко начина за управление на бисквитките; моля, направете справка в ръководството за употреба или в помощния екран на вашия браузър, за да разберете как да регулирате или промените настройките на вашия браузър.
Ако деактивирате използваните от нас “бисквитки”, това може да се отрази на работата ви, докато сте на нашия уебсайт, например може да не можете да посещавате определени раздели или да не получавате персонализирана информация, когато посещавате нашия уебсайт.
Ако използвате различни устройства за преглед и достъп до интернет сайтовете (например компютри, смартфони, таблети и т.н.), трябва да се уверите, че всеки браузър на всяко устройство е настроен така, че да отразява предпочитанията ви за бисквитките.

Допълнителна специфична информация

Сесийни/временни – тези бисквитки се изтриват от вашето устройство, когато напуснете уебсайта.
Постоянни / постоянни – тези бисквитки не се изтриват от вашето устройство, когато напуснете уебсайта. Те остават на Вашето устройство за по-дълъг период от време.

Аналитично / проследяване – предоставя анонимна / обобщена информация за това къде отивате и какво правите на нашия и други уебсайтове.

Google Анализ
За информация относно Google Analytic кликнете тук


Как да деактивирате бисквитките чрез конфигуриране на браузъра
Деактивиране на бисквитките във Firefox
Деактивиране на бисквитките в Chrome
Деактивиране на бисквитките в Internet Explorer
Деактивиране на бисквитките в Safari
Деактивиране на бисквитките в Opera


Как да деактивирате бисквитките от конкретни услуги на трети страни
Google services
Facebook
Twitter
Общо управление на бисквитките на трети страни
http://www.youronlinechoices.com/bg/

Информация

BIODERMOGENESI® е регистрирана търговска марка, собственост на EXPO ITALIA s.r.l.
 Флоренция (ИТАЛИЯ)

За контакт

E-mail infobg@biodermogenesi.com

ДДС 04697040485

Следвайте ни
FacebookFacebookYoutube